Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ & ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Συμπαραστάτης του Δημότη & της επιχείρησης
Αρτέμιος Α. Βαγιωνάκης - Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης

Ζει και δραστηριοποιείται στον Δήμο Παιανίας. Κάτοχος ανώτερου διπλώματος στη Διοίκηση από το Association of Business Executives (London) και μεταπτυχιακού από το Πολυτεχνείο της Ουαλίας στη Διοίκηση. Τεχνολόγος τουρισμού, τουριστικολόγος. Πρώην Διευθυντής Ολυμπιακής Αεροπορίας. Εχει υπηρετήσει σε σημαντικές θέσεις ευθύνης στη Δημόσια Διοίκηση ενώ μακρά είναι η εμπειρία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Διετέλεσε:

✓ Τέσσερις (4) φορές Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Γλυκών Νερών και του νυν Καλλικρατικού ΔήμουΠαιανίας.

✓ Δύο (2) φορές Αντιδήμαρχος (με αρμοδιότητες: συντονιστής για τα Γλυκά Νερά, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικής Προστασίας, τέλεσης πολιτικών γάμων).

✓ Πρόεδρος & Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Παιανίας» (ΚΑΠΗ - Παιδικοί Σταθμοί).

✓ Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Παιανίας» .

✓ Πρόεδρος Κοινοτικού Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών Δήμου Παιανίας.

✓ Εχει παρακολουθήσει πολλά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια για θέματά Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παιανία στην 6 η τακτική συνεδρίαση του 13/3/2024 με μυστική ψηφοφορία και με ειδική πλειοψηφία μεγαλύτερη του 2/3 του συνόλου των μελών του, μου έκανε την τιμή να με εκλέξει ‘’Συμπαραστάτη’’ του Δήμου Παιανίας , ως ‘’πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας’’» δήλωσε ο Αρτέμιος Α. Βαγιωνάκης.

Στόχος του εξηγεί πως είναι «η ανάδειξη του θεσμού ως ένα χρήσιμο και απαραίτητο στοιχείο, που αρμόζει και πρέπει να υπάρχει σε έναν σύγχρονο Ευρωπαϊκό Δήμο.

Από τη διαμεσολάβηση μπορεί να προκύψει ότι ο δημότης ή η επιχείρηση δεν έχει δίκιο ως προς την καταγγελία του ή να προκύψει επίσης, ότι η αρμόδια υπηρεσία έσφαλλε στην έκδοση μιας πράξης . Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις , τους φορείς (αιρετούς και υπηρεσιακούς), αναζήτηση σε αρχεία, ώσπου να εξαχθεί ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Με τον τρόπο αυτό οι θιγόμενοι πολίτες ή οι επιχειρήσεις έχουν πια μία εναλλακτική λύση για τη διευθέτηση της προσωπικής τους διαφοράς με τις υπηρεσίες του δήμου.

Ελπίζω ότι με την βοήθεια των πολιτών και των επιχειρήσεων και τη συνεργασία των υπηρεσιών και της διοίκησης του Δήμου Παιανίας θα συμβάλουμε όλοι στην βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, στην ενίσχυση της διαφάνειας, στην καταπολέμηση τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και στην ενίσχυση της κουλτούρας της διαμεσολάβησης και της εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών».

Αρμοδιότητες Συμπαραστάτη :

1. Διαμεσολάβηση - Διερεύνηση καταγγελιών

Ο Συμπαραστάτης αποτελεί θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ των πολιτών, των επιχειρήσεων και του Δήμου, αποσκοπώντας στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών του Δήμου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 77 παρ. 3 του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά επώνυμες καταγγελίες πολιτών ή επιχειρήσεων, διά των οποίων του γνωστοποιούνται φαινόμενα κακοδιοίκησης δημοτικών υπηρεσιών ή δημοτικών νομικών προσώπων. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, έργο και αποστολή του Συμπαραστάτη αποτελεί η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθεί το καταγγελθέν πρόβλημα . Με τον τρόπο αυτό, την ίδια στιγμή, εγκαθιδρύεται μία μορφή μηχανισμού εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος έχει ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της σύννομης λειτουργίας των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων του δήμου.

Υπογραμμίζεται ότι, σύμφωνα με το γράμμα της διάταξης του άρθρου 77 παρ. 3 του ν.3852/2010, δικαίωμα υποβολής αναφοράς στον Συμπαραστάτη αναγνωρίζεται μόνο στο πρόσωπο του/της άμεσα θιγόμενου πολίτη - επιχείρησης. Συνεπώς, η ύπαρξη άμεσου έννομου συμφέροντος αποτελεί προϋπόθεση του παραδεκτού της υποβαλλόμενης καταγγελίας, ενώ πρέπει να χαρακτηρίζονται, άνευ ετέρου, απαράδεκτες και να τίθενται στο αρχείο οι καταγγελίες που υποβάλλονται για υποθέσεις τρίτων. Σημειώνεται ειδικά ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτεπάγγελτης διερεύνησης ατομικών υποθέσεων πολιτών.

Αναφορικά με τον τρόπο χειρισμού των καταγγελιών, ο Συμπαραστάτης διεκπεραιώνει τις ενώπιων του υποθέσεις, είτε εγγράφως, με αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου και των νομικών του προσώπων, είτε προφορικά, ενημερώνοντας και στις δύο περιπτώσεις πλήρως τον/την ενδιαφερόμενο/η πολίτη ή επιχείρηση ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη. Η ενημέρωση πρέπει υποχρεωτικά να λαμβάνει χώρα, εγγράφως ή προφορικά, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της σχετικής αναφοράς - καταγγελίας.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι η υποβολή καταγγελίας ενώπιον του Συμπαραστάτη δε διακόπτει προθεσμίες για την κίνηση δικαστικών ή διοικητικών διαδικασιών, όπως, ιδίως την δεκαπενθήμερη προθεσμία για την άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγής ενώπιον της χωρικά αρμόδιας Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας ΟΤΑ , κατά των αποφάσεων των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Επίσης, όπως ορίζει το άρθρο 77 παρ. 4 του ν. 3852/2010, η υποβολή της καταγγελίας ή αναφοράς στο Συμπαραστάτη δεν αναιρεί τη σχετική αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη ως ανεξάρτητης αρχής, ούτε τις αρμοδιότητες άλλων ελεγκτικών οργάνων και αρχών, ιδίως του Επόπτη ΟΤΑ.

Στο πλαίσιο άσκησης της διαμεσολαβητικής αρμοδιότητάς του και προκειμένου να διαπιστώσει την ουσιαστική βασιμότητα των καταγγελλομένων και εν συνεχεία να διευθετήσει το καταγγελθέν περιστατικό κακοδιοίκησης, ο Συμπαραστάτης δύναται να αιτείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου ή των νομικών του προσώπων, κάθε πληροφορία, έγγραφο ή άλλο στοιχείο που αφορά την καταγγελλόμενη υπόθεση, υπό τη ρητή επιφύλαξη του πδ. 28/2015 για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία. Σε κάθε περίπτωση και με σκοπό την ουσιαστική εφαρμογή των προβλεπόμενων ρυθμίσεων, οι καταγγελλόμενες υπηρεσίες οφείλουν να αποκρίνονται και να απαντούν τεκμηριωμένα στην αλληλογραφία του Συμπαραστάτη, αναφέροντας, ιδίως, τις απόψεις και τις ενέργειές τους, όσον αφορά το καταγγελθέν περιστατικό.

Σε περίπτωση που οι ενέργειες ή η απάντηση της καταγγελόμενης υπηρεσίας κριθούν ικανοποιητικές, ο Συμπαραστάτης περατώνει την υπόθεση. Σε διαφορετική, όμως, περίπτωση, όταν η καταγγελλόμενη υπηρεσία δεν παρέχει επαρκείς απαντήσεις ή δεν συμπράττει προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης δίκαιου αιτήματος διοικουμένου, ο Συμπαραστάτης δύναται να υποβάλλει συστάσεις στην υπηρεσία για την αποτροπή επανάληψης αντίστοιχων φαινομένων κακοδιοίκησης.

2. Δημοσίευση ετήσιας έκθεσης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 § 5 του ν. 3852/2010, βασική υποχρέωση του Συμπαραστάτη συνιστά η σύνταξη και δημοσίευση ετήσιων απολογιστικών εκθέσεων. Η ανωτέρω πρακτική αποτελεί κοινό τόπο των θεσμών ενδιάμεσου ελέγχου της κακοδιοίκησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, εξυπηρετώντας την ανάγκη δημοσιότητας και επικοινωνίας της δράσης των διαμεσολαβητών, καθώς και την ανάγκη επίτευξης διαφάνειας στη δράση τους. Σημειώνεται ότι,οι διατάξεις του ν. 3852/2010 δεν ορίζουν το ελάχιστο περιεχόμενο της ετήσιας έκθεσης, επομένως η διαμόρφωσή του εναπόκειται στην ευχέρεια του Συμπαραστάτη.

Σε κάθε περίπτωση, ο Συμπαραστάτης οφείλει να μεριμνήσει ώστε η ετήσια έκθεσή του να δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του δήμου , ενώ, εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της έκθεσής του, οφείλει να την παρουσιάσει σε ειδική δημόσια συνεδρίαση του οικείου δημοτικού συμβουλίου για τον απολογισμό της δημοτικής αρχής, σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 217 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (κυρωτ. ν. 3463/2006).

3. Υποβολή ειδικών προτάσεων

Βάσει των διατάξεων του άρθρου 77 § 5 εδ. γ’ επ. του ν. 3852/2010, ο Συμπαραστάτης δύναται να καταθέτει ειδικές προτάσεις βελτίωσης της δημοτικής διοίκησης. Η ειδικές προτάσεις αποσκοπούν, κατά κανόνα, στη βελτίωση των σχέσεων της δημοτικής διοίκησης με τους διοικουμένους, ενώ εκδίδονται επ’ ευκαιρία σημαντικών φαινομένων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον Συμπαραστάτη, συνήθως μέσω των αναφορών που υποβάλλονται αλλά και με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.

Επισημαίνεται ότι οι ειδικές προτάσεις, είτε προσαρτώνται στο σώμα της ετήσιας έκθεσης των Συμπαραστατών, είτε εκδίδονται αυτοτελώς μέσω δημοσίευσης ειδικού εγγράφου που φέρει τον τίτλο «Ειδική Πρόταση». Ιδίως στην δεύτερη περίπτωση o Συμπαραστάτης υποχρεούται να υποβάλλει την Ειδική Πρόταση στον οικείο Δήμαρχο και να την κοινοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο γενικό γραμματέα του Δήμου. Επίσης, υποχρεωτική είναι η δημοσίευση των ειδικών προτάσεων στην ιστοσελίδα του Δήμου, με μέριμνα των αρμόδιων δημοτικών υπηρεσιών.

Αυτά προβλέπει η νομοθεσία σε γενικές γραμμές για τις αρμοδιότητες του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης για τους Δήμους άνω των 20.000 κατοίκων και τους νησιωτικούς Δήμους που έχουν την υποχρέωση να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να πληρωθεί η θέση .

Ο Συμπαραστάτης ενεργεί κατά τους ακόλουθους τρόπους:

• Ελέγχει την επώνυμη καταγγελία. 
• Απαντά στον δημότη εντός 30 ημερών. 
• Διαμεσολαβεί στην υπηρεσία υπό συνθήκες συντομίας και ευελιξίας. 
• Ασκεί ήπιο έλεγχο. 
• Προωθεί την ταχύτερη δυνατή εξωδικαστική επίλυση των διαφορών. 
• Υπερασπίζεται τη διαφάνεια και τη νομιμότητα.
• Συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών του Δήμου. 
• Παραπέμπει σε άλλες αρμόδιες Αρχές, όταν το πρόβλημα ξεπερνά την αρμοδιότητα του Δήμου.

Επιγραμματικά η παρέμβαση του Συμπαραστάτη οδηγεί σε :

• Καταπολέμηση της κακοδιοίκησης
• Βελτίωση υπηρεσιών
• Διασφάλιση αμεροληψίας
• Διαφάνεια