Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ & ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Δήμος Παιανίας

  • Αρχική
  • Διοίκηση
  • Αντιδήμαρχοι & Εντεταλμένοι Σύμβουλοι

Ο Δήμαρχος Παιανίας ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Παιανίας, με θητεία από 01/01/2024 μέχρι την 31/12/2024, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, σύμφωνα με τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως εξής:


Δάβαρη Γεώργιο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

1. Τον κ. Δάβαρη Γεώργιο του Δημητρίου, Αντιδήμαρχο Οικονομικών, Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της αρμοδιότητας του γραφείου Κοιμητηρίων.
Β. Την εποπτεία του αυτοτελούς τμήματος Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Αξιοποίησης Εθνικών & Ευρωπαϊκών Πόρων.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Αντωνίου Μιλτιάδης (Μίλτος) του Αναστασίου, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών,

2. Τον κ. Αντωνίου Μιλτιάδη (Μίλτος) του Αναστασίου, Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών και Εξυπηρέτησης Πολιτών, στον οποίο δεν παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών.
Β. Την εποπτεία της Δ/νσης Κ.Ε.Π.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Σαμωνάς - Ξύκης Ιωάννης του Κων/νου, Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής

3. Τον κ. Σαμωνά - Ξύκη Ιωάννη του Κων/νου, Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία των τμημάτων Κοινωνικής Μέριμνας και Προστασίας – Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας και του τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής
Β. Την εποπτεία του καταργούμενου Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Φορέας Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δ. Παιανίας»
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Μιχαλόπουλος Αθανάσιος του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Ψηφιακής Πολιτικής,

4. Τον κ. Μιχαλόπουλο Αθανάσιο του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Ψηφιακής Πολιτικής, στον οποία παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την Εποπτεία του Τμήματος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής συμπεριλαμβανομένης της εποπτείας του καταργούμενου Δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Πολιτιστικός Αθλητικός Οργανισμός Δήμου Παιανίας ΠΑΟΔΗΠ.
Β. Την ευθύνη για τα ζητήματα διαφάνειας, ψηφιακής πολιτικής και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή), Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας,

5. Την κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφου (Ζωή), Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Κυκλικής Οικονομίας, στην οποία δεν παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία του τμήματος Καθαριότητας, Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης,
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Θανάσης Σταύρος του Γεωργίου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ενεργειακής Διαχείρισης και Ποιότητας Ζωής,

6. Τον κ. Θανάση Σταύρο του Γεωργίου, Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος, Ενεργειακής Διαχείρισης και Ποιότητας Ζωής, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Να ασκεί τα καθήκοντα του Δημάρχου όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται.
Β. Την εποπτεία των τμημάτων Περιβάλλοντος & Πρασίνου και Διαχείρισης & Συντήρησης Οχημάτων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης εξαιρουμένης της εποπτείας του γραφείου διαχείρισης αδέσποτων ζώων.
Γ. Την εποπτεία του τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Εφαρμογών & Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
Δ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Ε. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
ΣΤ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Πανούσης Ιωάννης του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχος Συντήρησης Υποδομών,

7. Τον κ. Πανούση Ιωάννη του Σωτηρίου, Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες:

Α. Την εποπτεία του τμήματος Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Συντήρησης Υποδομών, της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
Β. Την εποπτεία του γραφείου αδέσποτων ζώων.
Γ. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.
Δ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Ε. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Γιαννάκου Ιωάννα Μαρία (Μαργιάννα) του Ιωάννη, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, Εθελοντισμού,

8. Την κ. Γιαννάκου Ιωάννα Μαρία (Μαργιάννα) του Ιωάννη, Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας & Εθελοντισμού, στην οποία παρέχεται αντιμισθία και της μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες :

Α. Την εποπτεία του Αυτοτελούς τμήματος Πολιτικής Προστασίας καθώς και του Μητρώου Εθελοντών και Δράσεων Εθελοντισμού.
Β. Την υπογραφή βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
Γ. Τη συνυπογραφή με τους αρμόδιους Προϊσταμένους Δ/νσης των εισηγήσεων των θεμάτων Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικής Επιτροπής.
Δ. Την τέλεση πολιτικών γάμων καθώς και την υπογραφή των αδειών και γνωστοποιήσεων γάμων και ληξιαρχικών εγγράφων.


Χριστοδούλου Αναστάσιος του Αθανασίου.

9. Ορίζεται εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Τεχνικών Έργων & Μελετών, ο κ. Χριστοδούλου Αναστάσιος του Αθανασίου.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο σε ζητήματα των τμημάτων α. Έργων και Συγκοινωνιών, β. Προγραμματισμού & Μελετών και γ. Τεχνολογιών, Πληροφορικής & Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών καθώς και του αυτοτελούς τμήματος Υπηρεσίας Δόμησης.


Στάμου Χριστόφορος του Κων/νου.

10. Ορίζεται εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Αθλητισμού, ο κ. Στάμου Χριστόφορος του Κων/νου.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού και Ψηφιακής Πολιτικής, σε ζητήματα Αθλητισμού, όπως την εφαρμογή πολιτικών, προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση του τοπικού αθλητισμού και την παροχή δυνατοτήτων άθλησης στους κατοίκους.


Χουλιάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου

11. Ορίζεται εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος για θέματα Προστασίας Τρίτης Ηλικίας, ο κ. Χουλιάρας Κωνσταντίνος του Χρήστου.

Συνεπικουρεί τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής σε ζητήματα του τμήματος Προστασίας Τρίτης Ηλικίας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής.


• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Αντωνίου Μιλτιάδης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Δάβαρης Γεώργιος.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Δάβαρης Γεώργιος, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο Δήμαρχος Παιανίας κ. Ισίδωρος Μάδης
• Όταν κωλύεται ο κ. Θανάσης Σταύρος, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του η κ. Αγγελοπούλου- Κωνσταντίνου Ζωγράφω.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. Αγγελοπούλου-Κωνσταντίνου Ζωγράφω, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της ο κ. Θανάσης Σταύρος.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς-Ξύκης Ιωάννης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Μιχαλόπουλος Αθανάσιος.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Μιχαλόπουλος Αθανάσιος, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Σαμωνάς- Ξύκης Ιωάννης.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά του ο κ. Πανούσης Ιωάννης, ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά του η κ. Γιαννάκου Ιωάννα- Μαρία.
• Όταν κωλύεται να ασκεί τα καθήκοντά της η κ. Γιαννάκου Ιωάννα- Μαρία ορίζεται να ασκεί τα καθήκοντά της ο κ. Πανούσης Ιωάννης.

Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.