Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Δήμος Παιανίας: Υποχρέωση των ιδιοκτητών η απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τα οικόπεδα


21 Ιουνίου, 2024

Δήμος Παιανίας: Υποχρέωση των ιδιοκτητών η απομάκρυνση των κλαδεμάτων από τα οικόπεδα

Εκπνέει 30η Ιουνίου 2024 η προθεσμία για τον καθαρισμό των οικοπέδων από τους υπόχρεους ιδιοκτήτες και την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην πλατφόρμα (https://akatharista.apps.gov.gr).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κάθε ιδιοκτήτης έχει την υποχρέωση να καθαρίζει και στη συνέχεια να τοποθετεί σε ειδικό κάδο τα κλαδέματα του οικοπέδου του και με δικά του έξοδα τα απορρίμματα αυτά να πηγαίνουν στο κατάλληλο χώρο διαχείρισης τους. Η εναπόθεσή τους σε πεζοδρόμια ή γειτονικούς χώρους είναι πράξη παράνομη και αντικοινωνική.

Ο υποχρεωτικός καθαρισμός αφορά οικόπεδα που βρίσκονται σε:

1. περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων,
2. περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο,
3. εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μ. από τα όρια των ανωτέρω περ.(α) και (β), κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας και
4. εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα, για τις εκτάσεις που δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, σύμφωνα με τον δασικό χάρτη της περιοχής και κατόπιν ενημέρωσης της αρμόδιας δασικής υπηρεσίας .

Σύμφωνα με τα οριζόμενα της υποπερ. 26 της περ. β’ της παρ. Ι του άρθρου 75 του ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (Α’ 114), και το άρθρο 53Α του ν.4662/2020 (Α΄27), οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές, μισθωτές ή υπομισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ανωτέρω χώρων κατά το χρονικό διάστημα από την 1η μέχρι την 30η Απριλίου εκάστου έτους και να τους συντηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, ήτοι από 1η Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου.

Επειδή έχουν καταγραφεί υπερβολές διευκρινίζεται πως ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

1. Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.
2. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.
3. Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.
4. Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.
5. Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.
6. Ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού.

Εφόσον το οικόπεδο ανήκει σε περισσότερους από έναν ιδιοκτήτες αρκεί ένας από αυτούς να υποβάλει δήλωση καθαρισμού. Στους υπόχρεους που δεν υποβάλλουν τη δήλωση, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηματική ποινή εκατόν ογδόντα (180) έως τριακόσιες εξήντα (360) ημερήσιες μονάδες. Το ύψος της κάθε ημερήσιας μονάδας δεν μπορεί να είναι κατώτερο από εβδομήντα (70) ευρώ, ούτε ανώτερο από εκατό πενήντα (150) ευρώ.

Ο δήμος δεν έχει δικαιοδοσία παρέμβασης πριν την παρέλευση της προθεσμίας δήλωσης καθαρισμού από τους υπόχρεους. Στη συνέχεια δύναται να προχωρήσει σε καθαρισμό χρεώνοντάς στους ιδιοκτήτες το κόστος της υπηρεσίας.