Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των κοινοτικών ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του δίκτυου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας»


13 Οκτωβρίου, 2023

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των κοινοτικών ορίων για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του δίκτυου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας»

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σϋμβασης

Προκήρυξη Σύμβασης

Διακήρυξη

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς