Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Δημοτικού Κοιμητηρίου Γλυκών Νερών»


11 Μαΐου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Δημοτικού Κοιμητηρίου Γλυκών Νερών» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 187261.

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Οριζοντιογραφία

Προκήρυξη Διαμόρφωση Κοιμητηρίου

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο