Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου « Πράσινη ανάπλαση του Ο.Τ 531 στην Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας».


17 Μαΐου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας  προκηρύσσει  ανοικτό   μειοδοτικό   διαγωνισμό  με σφραγισμένες  προσφορές  για  την κατασκευή του έργου «Πράσινη ανάπλαση του Ο.Τ 531 στην Δημοτική Ενότητα Γλυκών Νερών του Δήμου Παιανίας» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 188866.

Τοπογραφικό

Διακήρυξη - Πράσινη Ανάπλαση

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Οικονομική Προσφορά

Προκήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο