Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Διανοίξεις οδών – Τοποθέτηση κρασπέδων Δημοτικής κοινότητας Γλ. Νερών»


01 Ιουνίου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Διανοίξεις οδών -Τοποθέτηση κρασπέδων Δημοτικής κοινότητας Γλ. Νερών» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 189398.

Τεχνική Έκθεση

Ανακοίνωση Προκήρυξης

Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ

Οικονομική Προσφορά

Οριζοντιογραφία Α Τμήμα

Οριζοντιογραφία Β Τμήμα

Προϋπολογισμός 2022

Τιμολόγιο

Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων