Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε δημοτικούς δρόμους της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών»


19 Ιουνίου, 2023

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Αποκατάσταση εκτεταμένων φθορών σε δημοτικούς δρόμους της Δημοτικής Κοινότητας Γλυκών Νερών» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 200676.

Προκήρυξη

Ασφαλτόστρωση Γλυκά Νερά παλιό σχέδιο

Ασφαλτόστρωση Γλυκά Νερά - Φούρεσι

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων

Λίστα δρόμων

Οικονομική Προσφορά

Προμέτρηση

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή - Προδιαγραφές

Τιμολόγιο