Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την 'Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων 2023-2025'


30 Μαΐου, 2022

Διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την 'Συντήρηση και Επισκευή Οχημάτων 2023-2025'

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης

Διακήρυξη

Οικονομική Προσφορά

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης