Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός 'Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Παιανίας'


27 Μαρτίου, 2023

Ο Δήμος ΠΑΙΑΝΙΑΣ προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των κοινοτικών ορίων για την Προμήθεια με τίτλο ́'Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Παιανίας'

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης