Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς»


28 Απριλίου, 2023

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 199428.

Το έργο « Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς » υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Α1 Παλαιοπαναγιά

Α2 Παλαιοπαναγιά

Α3 Παλαιοπαναγιά

Προϋπολογισμός Έργου

Τεχνική Έκθεση

Τιμολόγιο Μελέτης

Προκήρυξη

Διακήρυξη

Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Λεωφόρου Παλαιοπαναγιάς Δήμου Παιανίας