Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του δίκτυου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας»


25 Σεπτεμβρίου, 2023

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος διαχείρισης του δίκτυου ύδρευσης του Δήμου Παιανίας»

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σϋμβασης

Διακήρυξη

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης

Προκήρυξη

Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς