Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2023»


18 Οκτωβρίου, 2023

Ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας για το προσωπικό των υπηρεσιών του Δήμου έτους 2023»

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σϋμβασης

Διακήρυξη

Μελέτη

Περίληψη Διακήρυξης

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς