Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδού Χρυσανθέμων Δημοτικής Ενότητας Παιανίας»


05 Οκτωβρίου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας  προκηρύσσει  ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή οδού Χρυσανθέμων Δημοτικής Ενότητας Παιανία» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου “ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί” της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 192604.

Τεχνική Έκθεση - Προδιαγραφές

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΣΥ

Οριζοντιογραφία

Προϋπολογισμός

Περιγραφικό Τιμολόγιο