Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παιανίας»


15 Μαΐου, 2023

Ανοικτός ηλεκτρονικός δημόσιος διαγωνισμός άνω των ορίων για την «Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Παιανίας»

Μελέτη

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Διακήρυξη

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Περίληψη

Προκήρυξη