Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Ρύθμιση οφειλών βάσει του Ν. 5036/23(ΦΕΚ 77 Α /28-3-23)


09 Μαϊου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας ενημερώνει τους οφειλέτες ότι βάσει του νέου νόμου και υπό προϋποθέσεις ισχύουν ευνοϊκές ρυθμίσεις σε οφειλές τους. Ειδικότερα:

1. Νέα ρύθμιση χωρίς μείωση των υφιστάμενων προσαυξήσεων και προστίμων.

Υπαγόμενες οφειλές
Κάθε είδους οφειλές (εκτός από αυτές που απαγορεύεται από ρητή διάταξη νόμου) που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την 1η.11.2021 και έως την 1η.2.2023 είτε σε 36 δόσεις με μηνιαίο επιτόκιο 0,50% είτε σε έως 72 δόσεις με 0,61%.

Προϋποθέσεις
α) Ο οφειλέτης να μην έχει άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές ή να τις ρυθμίσει με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων.
β) Ο οφειλέτης να έχει υποβάλλει όλες τις δηλώσεις εισοδήματος για την τελευταία πενταετία μέχρι την 31η.12.2022.(κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης)
γ) Ο οφειλέτης κατά τον χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση να μην έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.(κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης)
δ) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής δόσης ανέρχεται σε 30 ευρώ.

2. Αναβίωση ρυθμίσεων του ν. 4611/2019 (Α' 73) και του ν. 4764/2020 (Α' 256), έως 100 δόσεων με όλα τα προνόμια (μείωση προσαυξήσεων και προστίμων ως ίσχυαν), που κατέστησαν μη εξυπηρετούμενες έως την 1η.2.2023.

Προϋποθέσεις
α) Πληρωμή δύο (2) δόσεων έως την 31η.7.2023.
β) Να ρυθμιστούν τυχόν άλλες οφειλές αν υπάρχουν.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων
Έως 30.06.2023

Πληροφορίες: Ταμειακή Υπηρεσία (Γαρυφάλλου Λάζαρος, τηλ. 2132030722)