Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για δράσεις πυροπροστασίας του Δήμου (έως 4 μηνης χρονικής διάρκειας)


30 Μαΐου, 2022