Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Πρόσκληση για συνεδρίαση της (22ης ) Έκτακτης Οικονομικής Επιτροπής.


20 Ιουνίου, 2022

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του N. 3852/2010 σας προσκαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα σε έκτακτη συνεδρίαση που θα γίνει την 22η του μηνός Ιουνίου του έτους 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 η οποία έχει κατεπείγοντα χαρακτήρα λόγω της άμεσης ανάγκης λήψης αποφάσεων για αποδοχή δωρεάς με καταληκτική ημερομηνία, της έγκρισης των τεχνικών προδιαγραφών και της αντίστοιχης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για δαπάνη υλικών αναγκαίων για την λειτουργία του Δήμου και απόφασης για την Πρόσκληση Προγράμματος επιχορήγησης ανέργων με ειδικότητες απαραίτητες για την ενίσχυση του ανθρωπίνου δυναμικού του Δήμου μας.

1. Λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 22/2022 μελέτης της Δ/νσης Περιβάλλοντος του Δήμου Παιανίας για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτικού υλικού και διαφόρων υλικών και εργαλείων από περιοχές του Δήμου έτους 2022.», τρόπου εκτέλεσης και καταρτισμού των όρων διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης της ανωτέρω.

2. Λήψη απόφασης σχετικά με την συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης ηλεκτρονικών διαγωνισμών ανοικτών και διεθνών προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2022 ως ακολούθως: Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισμών ηλεκτρονικών διεθνών, ανοικτών για την «Προμήθεια αδρανών υλικών, ασφαλτικού υλικού και διαφόρων υλικών και εργαλείων» για το έτος 2022, σύμφωνα με τον Ν.4412/2016 για το έτος 2022.

3. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή δωρεάς έργου κατασκευής τάπητα ασφαλείας στο «1ο Δημοτικό Σχολείο της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας» από την εταιρεία με την επωνυμία «Α.Φ.Η.Σ. Α.Ε.» η οποία ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2004 με σκοπό την οργάνωση συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης φορητών ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών και λειτουργεί ως μη κερδοσκοπικός οργανισμός με στόχο τη συλλογή και ανακύκλωση φορητών μπαταριών.

4. Λήψη απόφασης ένταξης του Δήμου μας στο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 ανέργων ηλικίας 55 – 67 ετών (Δημόσια Πρόσκληση ΟΑΕΔ Νο 11/2017).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α) Προς ενέργεια:
1. Δάβαρης Γεώργιος (Μπάμης), Αντιδήμαρχο - μέλος Ο.Ε.
2. Αγγελοπούλου Κωνσταντίνου Ζωγράφω (Ζωή), Αντιδήμαρχος - μέλος Ο.Ε.
3. Αγγελής Σπυρίδων, Αντιδήμαρχος - μέλος Ο.Ε.
4. Ζήκος Ηλίας, δημοτικός σύμβουλος - μέλος Ο.Ε.
5. Χουλιαράς Κωνσταντίνος, δημοτικός σύμβουλος - μέλος Ο.Ε.
6. Ανδρέου Δημήτριος (Λυγκιάρης), δημοτικός σύμβουλος - μέλος Ο.Ε.

Β) Προς κοινοποίηση:
1. Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
4. Δ/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Ανακύκλωσης
5. Πρόεδρο Δ.Σ.
6. Γενική Γραμματέα Δήμου
7. Πρόεδροι Κοινοτήτων Δήμου

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.