Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των ΚΕΠ


17 Ιουνίου, 2022

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ. 70Α/43/7600/31.5.2022 (ΦΕΚ 2995/Β/10.06.2022) απόφαση του Υπ. Εσωτερικών τροποποιείται η περ. στ’ της παρ. 2 της υπό στοιχεία ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/ οικ/1692/27.6.2006 απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β’ 769) ως εξής:

• Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό έως είκοσι χιλιάδες (20.000) κατοίκους και στα οποία υπηρετούν τέσσερις (4) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, καθώς και

• τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) των Δήμων με πληθυσμό άνω των είκοσι χιλιάδων (20.000) κατοίκων και στα οποία υπηρετούν πέντε (5) ή και περισσότεροι υπάλληλοι, συμπεριλαμβανομένων των προϊσταμένων αυτών, λειτουργούν με διευρυμένο ωράριο ως εξής:
από Δευτέρα ως και Παρασκευή από 7.30 π.μ. έως 8.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8.00 π.μ. έως 7.30 μ.μ. και το Σάββατο από 8.00 π.μ. έως 2.00 μ.μ., με ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 8.00 π.μ. έως 1.30 μ.μ.

ΦΕΚ

Ωράριο ΚΕΠ