Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών VS Δήμος Παιανίας


22 Ιουλίου, 2022

Ιστορικό

1. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ (ΔΑΑ ΑΕ), καταβάλλει στον Δήμο Παιανίας το ποσό 8.863.012,53€, έναντι ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για τα έτη 2010, 2011 και 2012, που του έχουν επιβληθεί μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παιανίας.

2. Ο ΔΑΑ ΑΕ προσφεύγει σε Διοικητικά Δικαστήρια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει υποχρέωση να καταβάλει δημοτικά τέλη στον Δήμο Παιανίας, καθώς σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ν. 2338/1995 και τη ΣΑΑ (Σύμβαση Ανάπτυξης Αεροδρομίου), οι υπηρεσίες καθαριότητας και φωτισμού βαρύνουν αποκλειστικά το ΔΑΑ ΑΕ και ουδεμία σχετική υπηρεσία δεν παρέχεται από τον Δήμο.

3. Τα παραπάνω έγιναν δεκτά με τις με αριθμό 3495/2013, 3496/2013 και 3497/2013 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών. Σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές, γίνονται δεκτές οι προσφυγές του ΔΑΑ ΑΕ κατά το μέρος που στρέφονται κατά του Δήμου Παιανίας και ακυρώνονται οι εγγραφές της προσφεύγουσας (ΔΑΑ ΑΕ) στους ειδικούς καταλόγους της ΔΕΗ,για τέλη καθαριότητας και φωτισμού υπέρ του Δήμου Παιανίας, ετών 2010, 2011 και 2012 αντίστοιχα, μέσω των οποίων καταβάλλονται τα δημοτικά τέλη, με την αιτιολογία ότι στερούνται νομίμου ερείσματος. 4. Ο Δήμος Παιανίας υποβάλλει 10.03.2014, αιτήσεις αναιρέσεως στο ΣτΕ κατά των παραπάνω αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου και το ΣτΕ τις απορρίπτει με τις 390/2018, 391/2018 και392/2018 αποφάσεις του αντίστοιχα, διατηρώντας - επιβεβαιώνοντας την ισχύ των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου.

5. Ο ΔΑΑ ΑΕ το 2014, μετά την έκδοση των αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου, καταθέτει στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, αγωγή κατά του Δήμου, αιτούμενος την επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών που αφορούσαν στα δημοτικά τέλη των ετών 2010, 2011 και 2012. Το Διοικητικό Πρωτοδικείο απορρίπτει την αγωγή για τυπικούς λόγους, καθώς θεωρεί ότι η υπό κρίση αγωγή έχει ως αντικείμενο αξίωση φορολογικού εν γένει περιεχομένου, η οποία μπορούσε να ασκηθεί μόνο με την άσκηση του ένδικου βοηθήματος της προσφυγής και όχι με αγωγή. Η με αριθμό 3527/2020 του Διοικητικού Πρωτοδικείου κοινοποιείται στο Δήμο 18.03.2020.

6. Την 29.06.2020 επιδίδεται εξώδικη όχληση – δήλωση του ΔΑΑ ΑΕ με την οποία καλείται ο Δήμος να καταβάλει το ποσό των 8.853.135,20€ στον ΔΑΑ ΑΕ

7. Εντωμεταξύ και αφού είναι δεδομένο ότι το προαναφερόμενο ποσό οφείλεται στον ΔΑΑ ΑΕ, η διοίκηση του Δήμου επιτυγχάνει να συμπεριληφθεί σε απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών για επιχορήγηση φορέων προκειμένου να εξοφλήσουν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους. Σχετικά εκδίδεται η με Α.Π. 51728/17.08.2020 Απόφαση της Υπηρεσιακής Γραμματέως της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΖΠ646ΜΤΛ6-ΟΒΚ) σύμφωνα με την οποία ο Δήμος Παιανίας εντάσσεται σε επιχορήγηση 8.860.000€ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών του προς τρίτους.

8. Με το με Α.Π. 51939/18.08.2020 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα «Εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Εσωτερικών», ζητείται από τους επιχορηγούμενους φορείς «… να προβούν άμεσα στις απαραίτητες διαδικασίες για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού τους με το ποσό που λαμβάνουν ως έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους …».

9. Με τη με Α.Π. 11267/21.08.2020 πρόσκληση του Δήμου Παιανίας, καλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σε έκτακτη συνεδρίαση με μοναδικό θέμα τη «Λήψη απόφασης που αφορά στην 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων οικονομικού έτους 2020», στην οποία μοναδική εγγραφή στον ΚΑ Εσόδων και στον ΚΑ Εξόδων είναι το ποσό της επιχορήγησης δυνάμει της με Α.Π. 51728/17.08.2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών.

10. Την 22.08.2020, και αφού έχει εκδοθεί η πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, εκδίδεται η με αριθμό ΦΕΚ 161/22.08.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής, «Αποδοχές πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) α’ και β’ βαθμού, καθώς και αποφάσεων ένταξης πράξεών τους σε αναπτυξιακά προγράμματα, διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης χρηματοδότησης, επιχορήγησης, επιδότησης, δωρεάς ή ένταξης. Αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από τις κατά το προηγούμενο εδάφιο αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής».

11. Με τη με αριθμό 165/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Παιανίας (6Ψ1ΧΩΞ9-ΒΡΕ), εγκρίθηκε η 4η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων οικονομικού έτους 2020, στην οποία μοναδική εγγραφή στον ΚΑ Εσόδων και στον ΚΑ Εξόδων ήταν το ποσό της επιχορήγησης δυνάμει της με Α.Π. 51728/17.08.2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, κάνοντας ουσιαστικά αποδεκτή την επιχορήγηση, αφού την περιλαμβάνει στην 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού.

12. Με τη με Α.Π. 75389/17875/15.09.2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απερρίφθη προσφυγή που έγινε κατά της με αριθμό 165/2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

13. Ο Δήμος Παιανίας με σχετική απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής αναθέτει σε δικηγορική εταιρεία την έκδοση γνωμοδότησης σχετικά με το αν το ποσό που απαιτεί ο ΔΑΑ ΑΕ οφείλει να το επιστρέψει σε αυτόν και αν οι παραπάνω αξιώσεις έχουν υποπέσει σε παραγραφή. Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση ο Δήμος Παιανίας οφείλει να καταβάλει στην ΔΑΑ ΑΕ το επίμαχο ποσό και η αξίωση της ΔΑΑ ΑΕ δεν έχει υποπέσει σε παραγραφή.

14. Σύμφωνα με τα παραπάνω ο Δήμος Παιανίας, μετά την απόφαση ένταξης για χρηματοδότηση του Υπουργείου Εσωτερικών (17.08.20) και το έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (18.08.2020), σύμφωνα με το οποίο έπρεπε άμεσα να προβεί στις απαραίτητες διαδικασίες για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού του, με το ποσό που λαμβάνει ως έκτακτη επιχορήγηση και με δεδομένο ότι ούτεστο Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) ούτε στο Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης) προβλέπεται ρητά η αποδοχή επιχορήγησης πριν την αναμόρφωση προϋπολογισμού, άμεσα, την 21.08.20, συγκάλεσε έκτακτη Οικονομική Επιτροπή με μοναδικό θέμα την έγκριση σχετικής αναμόρφωσης προϋπολογισμού. Εντωμεταξύ, την 22.08.20 και αφού έχει ήδη αποσταλεί η πρόσκληση για την έκτακτη Οικονομική Επιτροπή, εκδόθηκε η με αριθμό ΦΕΚ 161/22.08.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, στην οποία αναφέρεται ότι αποδοχές επιχορήγησης διενεργούνται με απόφαση της οικείας Οικονομικής Επιτροπής, εντός δέκα (10) ημερών από τη λήψη της σχετικής απόφασης επιχορήγησης, χωρίς να αναφέρεται ότι η προθεσμία των δέκα ημερών είναι αποκλειστική.

15. Παρόλα αυτά θεραπευτικά, την 10.09.20, με τη με αριθμό 181/2020 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής εγκρίνεται η αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Παιανίας, από το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους. Συμπερασματικά, η επιχορήγηση του Δήμου Παιανίας, δυνάμει της με Α.Π. 51728/17.08.2020 Απόφασης του Υπουργείου Εσωτερικών, έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή και με τη με αριθμό 165/2020 απόφασή της εγκρίθηκε η αναμόρφωση προϋπολογισμού που την περιελάμβανε ως μοναδική εγγραφή.

16. Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιχορήγησης σύμφωνα με την ΠΝΠ, αναμορφώσεις προϋπολογισμού των ΟΤΑ, οι οποίες ανακύπτουν ύστερα από αποδοχές, γίνονται στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση του οικείου συμβουλίου, ύστερα από δεσμευτική εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής. Η απόφαση του συμβουλίου και ο έλεγχος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχουν διαπιστωτικό χαρακτήρα και δεν κωλύουν την εκτέλεση του προϋπολογισμού από την ημερομηνία της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής. Παρόλα αυτά κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης διαπιστωτικού χαρακτήρα κατατίθεται ως μη όφειλε εναλλακτική πρόταση σύμφωνα με την οποία δεν εγκρίνεται η αναμόρφωση του Προϋπολογισμού που περιελάμβανε την επιχορήγηση η οποία και εγκρίνεται από το σώμα. Η απόφαση αυτή του ΔΣ ακυρώνεται από τον ελεγκτή νομιμότητας (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής).

17. Επανέρχεται το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση του ΔΣ κατά την οποία ζητείται ολιγοήμερη αναβολή του θέματος προκειμένου ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης να φέρει άλλη γνωμοδότηση από άλλη δικηγορική εταιρεία. Πάλι ως μη όφειλε η πρόεδρος του ΔΣ βάζει το θέμα σε ψηφοφορία και προκρίνεται η αναβολή για τη Δευτέρα 21.09.2020, αφού έχουν ισοψηφήσει οι δύο προτάσεις, με χρήση της διπλής ψήφου της προέδρου σε περίπτωση ισοψηφίας. Εντωμεταξύ η Πρόεδρος του ΔΣ ανεξαρτητοποιείται πριν την προγραμματισμένη συνεδρίαση με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση πριν τις δημαιρεσίες οι οποίες σύμφωνα με σχετικές διατάξεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 27.09.2020 με την προθεσμία λήξης της υπαγωγής την 30.09.2020.

18. Κατά την εξέλιξη της παραπάνω διαδικασίας, διαπιστώνεται από το από 24.06.2019 έγγραφο του Υπουργού Οικονομικών προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ότι ο ΔΑΑ ΑΕ μετά από σχετικό αίτημα που υπέβαλε στο Υπουργείο Οικονομικών την 30.04.2015, προέβη σε συμψηφισμούς των οφειλομένων ποσών του Δήμου Παιανίας με ισόποσες οφειλές του προς το Δημόσιο και άρα το ποσό των 8.863.883,96€ οφείλεται από το Δήμο Παιανίας στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Οικονομικών και Υπουργείο Εσωτερικών).

19. Παράλληλα ο ΔΑΑ ΑΕ έχει καταθέσει την 01.09.2020 με αριθμό καταχ. ΜΣ 656/01.09.2020,ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά του Δήμου Παιανίας, αίτηση συμμόρφωσης του Δήμου Παιανίας στις αποφάσεις στις αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου όπως αναβίωσαν με τις αμετάκλητες αποφάσεις του ΣτΕ και υποχρέωσης να καταβάλει σε αυτόν το αχρεωστήτως καταβληθέν ποσό.

20. Ο Δήμος Παιανίας στο πλαίσιο αυτό κατέθεσε εμπρόθεσμα τις με ΑΠ 234/11.01.2021 απόψεις ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

21. Επί της ανωτέρω εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ΑΣ2648/2022 απόφαση του Δ.Ε.Α., η οποία απορρίπτει την αίτηση συμμόρφωσης, καθώς έκανε δεκτό τον ισχυρισμό του Δήμου Παιανίας περί συμψηφισμού οφειλών του Δημοσίου και ΟΤΑ προς τον Δ.Α.Α, με την απαίτηση του Ελληνικού Δημοσίου να εισπράξει μέρισμα από την «ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε.». Ωστόσο, σύμφωνα με το σκεπτικό της ανωτέρω απόφασης «…ο Δήμος Παιανίας υποχρεούται να καταβάλει το εν λόγω ποσό που αποτέλεσε αντικείμενο συμψηφισμού με οφειλές της αιτούσας εταιρείας προς το Ελληνικό Δημόσιο, στο τελευταίο και όχι στην ίδια, όπως εσφαλμένως αυτή υπολαμβάνει, σύμφωνα, άλλωστε, με το περιεχόμενο του ανωτέρω εγγράφου του Υπουργού Οικονομικών, κατά το οποίο εντέλλονται τα όργανα τόσο του Υπουργείου Εσωτερικών όσο και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους να προβούν, μεταξύ άλλων, στην είσπραξη των ένδικων απαιτήσεων που συμψηφίστηκαν από τους όμορουςΔήμους, περιλαμβανόμενου και του Δήμου Παιανίας, κατόπιν λογιστικής τακτοποίησης των λογαριασμών σε βάρος των οποίων πραγματοποιήθηκαν οι εν λόγω συμψηφισμοί από την αιτούσα εταιρεία με τους αναφερόμενους στην προηγούμενη σκέψη τρόπους. Τέλος, το ζήτημα που αφορά τη διευθέτηση των απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου έναντι του Δήμου Παιανίας σχετικά με τον τρόπο καταβολής από τον τελευταίο των ένδικων απαιτήσεων της αιτούσας εταιρείας που συμψηφίστηκαν, δεν μπορεί να εξεταστεί στα πλαίσια της παρούσας διαδικασίας, δοθέντος του ότι αφορά αποκλειστικά στις σχέσεις μεταξύ των παραπάνω προσώπων…».

22. Επιπρόσθετα, σε πρόσφατο έλεγχο που διενεργήθηκε από την υπηρεσία,κατ’ εντολή Δημάρχου, ευρέθηκε το με Α.Π. 21244/06.07.2017 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών (Α.Π. Δήμου 9392/11.07.2017), το οποίο παρελήφθη από τον τότε Δήμαρχο κ. Στάμου την 13.07.2017, με το οποίο διαβιβάστηκε το με ΑΠ Μ.Α.Δ.Κ.Α. 0009485ΕΞ 2017/19.06.2017 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Συμψηφισμός οφειλών Ελληνικού Δημοσίου στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών ΑΕ (ΔΑΑ) με το μέρισμα που δικαιούται το Ελληνικό Δημόσιο από το ΔΑΑ». Σύμφωνα με τα παραπάνω έγγραφα καλούνται οι εμπλεκόμενοι Δήμοι, συμπεριλαμβανομένου και του Δήμου Παιανίας, να προβούν στη διασταύρωση και επαλήθευση των φερόμενων οφειλών ή επιφύλαξη ή αντίρρηση εντός 10 ημερών και εφίσταται η προσοχή «… ο μονομερής εκ του ΔΑΑ Συμψηφισμός με το οφειλόμενο από αυτόν μέρισμα συνεπάγεται μείωση των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού…». Από τα στοιχεία που τηρούνται στον Δήμο δεν προκύπτει ότι υπήρξε καμία απάντηση επί του εγγράφου και έτσι σύμφωνα με το άρθρο 32.3.4 της ΣΑΑ, ο ΔΑΑ προέβημονομερώς στο Συμψηφισμό, γεγονός για το οποίο υπήρξε σχετική επισήμανση στο ανωτέρω έγγραφο.

Κατά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας διοίκησης το 2019, ζητήθηκε εγγράφως πλήρης ενημέρωση για τις οικονομικές και δικαστικές υποθέσεις του Δήμου (μεταξύ των οποίων και την υπόθεση του Αεροδρομίου) , αλλά η απερχόμενη διοίκηση ουδέποτε ανταποκρίθηκε στο αίτημα, με αποτέλεσμα να μην έχω λάβει γνώση τόσο εγώ (Δήμαρχος) όσο και το Δημοτικό Συμβούλιο και κατά συνέπεια οι δημότες. Αντιθέτως μετά από επίμονα αιτήματα – ερωτήματα στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και των Υπουργείων καταφέραμε να φέρουμε στο φως τα στοιχεία που τόσο καιρό είχαν αποσιωπηθεί.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

2009.ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ_ΤΣΑΜΟΥΛΗ 2009

2013.ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤ.2013_1

2013.ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤ.2013_2

2013.ΑΠΟΦΑΣΗ_ΔΙΟΙΚ.ΕΦΕΤ.2013_3

2014.04.23.ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΑΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ.pdf

2015.ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ 2015 ΔΑΑ ΠΡΟΣ ΥΠΟΙΚ

2017.ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΙ ΜΑΔΚΑ

2018.ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΤΕ_1

2018.ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΤΕ_2

2018.ΑΠΟΦΑΣΗ_ΣΤΕ_3

2019.ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΙΚ 24.6.19 ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟ ΥΠΕΣ

2020.06.29.ΕΞΩΔΙΚΟ ΔΑΑ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ

2020.09.01.ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΑΑ ΠΡΟΣ ΕΦΕΤΕΙΟ

2021.01.11.ΑΠΟΨΕΙΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΔΑΑ

2021.11.04.ΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΕΦΕΤΕΙΟ

ΑΙΤΗΜΑ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΔΣ 2020

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΓΩΓΗΣ ΔΑΑ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗ ΓΙΑ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΛΑΖΑΡΑΤΟΥ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΡΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣ (ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ) ΥΠΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΕΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΥΠΕΣ

ΠΑΠΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΣ ΔΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΗ Κ. ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΑ