Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών του Δήμου Παιανίας μέσω προγράμματος Π.Δ.Ε.»


06 Ιουλίου, 2022

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων για την προσαρμογή των παιδικών σταθμών του Δήμου Παιανίας μέσω προγράμματος Π.Δ.Ε.» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου 'ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί' της πύλης www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 190198.

Ανακοίνωση Προκήρυξης

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Διακήρυξη

Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΣΥ

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Προκήρυξη

Προϋπολογισμός

Τεχνική Περιγραφή

Τιμολόγιο Μελέτης