Καραολή και Δημητρίου 38Α, Τ.Κ. 19002, Παιανία Αττικής

Προκήρυξη Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων με νέα τύπου LED στις παιδικές χαρές και σε κοινόχρηστους χώρους»


23 Απριλίου, 2024

Ο Δήμος Παιανίας προκηρύσσει ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μελέτη «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΝΕΑ ΤΥΠΟΥ LED ΣΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» μέσω του ειδικού δημόσια προσβάσιμου χώρου «ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί» της πύλης www.promitheus.gov.gr, με ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 206667.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

Διακήρυξη

Μελέτη

Προκήρυξη

Προϋπολογισμός

Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας

Τιμολόγιο Μελέτης

Φάκελος Ασφάλειας & Υγείας